LASTEAED PÕNNIPESA KODUKORD

1. september 2019
  1. Üldsätted
  1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.
  1.2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
  1.3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab lastevanemate nõukogu.
  1.4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

  2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine
  2.1. Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Soovitatavalt on laps rühmas hommikul kell 09.00 enne organiseeritud tegevuste algust ning järele tullakse hiljemalt 15 minutit enne lasteasutuse sulgemist.
  2.2. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Vajadusel annab lapsevanem lapse kohta edasi olulist infot, sama kehtib ka rühma töötajatele lapsevanemale info andmine lapsele järele tulles.
  2.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat soovitavalt kirjalikult (õde või vend alates 3. klassist).
  2.4. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
  2.5. Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kella 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

  3.  Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine
  3.1.Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
  3.2.Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.
  3.3. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel direktorit.
  3.4. Lasteaias haigestunud lapsele tuleb lapsevanem viivitamatult järele.
  3.5.Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
  3.6.Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel.
  3.7.Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu.
  3.8.Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
  3.9.Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
  3.10.Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
  3.11.Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
  3.12.Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
  3.13.Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused lasteasutuse õues.
  3.14.Lapsed viibivad õues iga päev. Tuppa last jätta ei ole võimalik, kuna õuesoleku ajal teostatakse rühma koristus ja tuulutamine.
  3.15.Lasteaias koheldakse kõiki lapsi võrdselt, vaatamata nende toitumisharjumustele ning kedagi ei tõrjuta.

  4. Turvalisuse tagamine
  4.1.Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.
  4.2.Lastele on seatud hoonest või territooriumilt omavolilise väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga (õde, vend alates 3. klassist)
  4.3.Võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuse ruumidesse on takistatud.
  4.4.Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed helkurvestides. Rühmaga on kaasas piisav arv täiskasvanuid.
  4.5.Vanemad ja lasteasutuse töötajad sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
  4.6.Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.
  4.7.Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Jalgratta või tõukeratta võib lasteaeda tuua vastavalt rühma ja lasteasutuses kehtestatud korrale, kui lapsel on seejuures kaasa kiiver.
  4.8.Lasteasutuse töötajate ja vanemate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
  4.9.Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
  4.10.Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vanemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest ja muret tekitavates juhtumistest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit.
  4.11.Lastega õuesoleku ajal viibivad laste rühmaga koos turvalisuse tagamiseks piisav arvu töötajaid. Kui laste õuesoleku jala on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna mõne lapsega tuppa, tagab teine rühma/lasteasutuse töötaja õue jäänud laste turvalisuse õuealal.
  4.12.Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle kasutamise ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust.
  4.13.Suvisel perioodil, kui lapsi viibib lasteaias vähem ja on töötajate puhkuste periood, on lasteaia direktoril õigus vastavalt laste arvule ja laste turvalisusest lähtudes rühmasid ühendada.
  4.14. Põnnipesa lasteaia töötajatel on õigus teha õppe- ja kasvatustööd kajastavaid fotosid ja kasutada neid lasteaia õppetööd dokumenteerivatel materjalidel.

  5. Lasteaiatasude maksmine
  5.1 Lapse asutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg. 
  5.2 Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.
  5.3 Makseraskuste korral võtta ühendust lasteaia direktoriga.
  5.4 Teenuse osutamise tasu on sätestatud Põnnipesa lasteaia (edaspidi Teenuse pakkuja) kodulehel olevas hinnakirjas ning muutub vastavalt inflatsioonile. Osa Teenuse osutamise tasust tasub Tellija (lapsevanem) eest Viimsi vald vm. lepingupartner.
  5.5 Teenuse pakkuja omab õigust täiendavale tasule koolieelsete lasteasutuste riikliku õppekava väliste ürituste läbiviimisel. Läbiviidavatest üritustest informeeritakse Tellijat eelnevalt.
  5.6 Tasumine toimub ettemaksuna iga kuu kümnendaks kuupäevaks Tellijale esitatud arve alusel.
  5.7 Maksete tasumisega viivitamise korral on Teenuse pakkujal õigus nõuda Tellijalt viivist 0,025% tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.
  5.8 Kui lasteasutuses käib ühest perest mitu last, on pere teisel lapsel (see, kes on hiljem lasteaed tulnud) kohatasu soodustus 50%. See kajastub lasteaia igakuisel arvel.


       foto allikas: www.telegram.ee