Taotluse I klassi astumiseks saab esitada 1.- 31. märtsini. Taotluse saab esitada digitaalselt allkirjastatult e-mailile haridus@viimsivv.ee või tuua paberkandjal Vallavalitsuse infolauda (E-N 8:30-19:00, R 8:30-17:00). Taotluse blanketi leiate siit.

Vastavalt Viimsi Vallavalitsuse poolt 27.01.2012 määrusele nr 1 “Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ toimub koolikohustuslike õpilaste avalduste vastuvõtt elukohajärgsetesse koolidesse vastavalt eeltoodud määrusele. Määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/420012015003

Kõigile kooliealistele lastele, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Viimsi vald, tagatakse õppimisvõimalus elukohajärgses munitsipaalkoolis. Viimsi vallas on elukohajärgseteks munitsipaalkoolideks Viimsi Keskkool, Haabneeme Kool, Randvere Kool, Püünsi Kool ja Prangli Põhikool.

Millal algab koolikohustus ?
2019/2020 õppeaastal võetakse I klassi lapsed, kes saavad 1. oktoobriks 2019 7-aastaseks või on saanud 2018. aastal koolipikenduse. Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem peab esitama lisaks taotlusele nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta.

Kuidas minu laps saab õppekoha I klassi ?
Elukohajärgse kooli määramiseks moodustab vallavalitsus komisjoni, kes arvestab elukohajärgse kooli määramisel järgmist:
• esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile;
• sama pere teiste laste õppimist samas koolis;
• võimaluse korral vanemate soove.

Millal ja kuidas ma saan teada, missugune kool minu lapsele määrati ?
Vallavalitsus moodustab komisjoni, kes määrab õpilasele elukohajärgse kooli. Vallavalitsuse Noorsoo- ja Haridusamet teavitab lapsevanemat kirjalikult komisjoni otsusest elukohajärgse kooli määramise kohta hiljemalt 30. aprilliks.

Mida tuleb mul teha, kui lapsele on elukohajärgne kool määratud ?
Alates 15. maist tuleb vanemal elukohajärgseks kooliks määratud kooliga ühendust võtta, selleks on aega 10. augustini. Lapsevanem saab esitada I klassi astumiseks vajalikud dokumendid elukohajärgsesse kooli peale 15. maid. Koolile esitatavate dokumentide loetelud leiate koolide koduleheküljelt.

Kas ma saan lapse panna mõnda teise kooli ?
Vanemal on õigus määratud koolikohast loobuda. Sel juhul tuleb vanemal endal leida kool, kus on vabu kohti. Viimsi valla koolidel on õigus alates 10. augustist vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi. Tallinna koolid komplekteerivad vabad kohad Tallinna koolides alates 15. juunist.

Mida teha, kui minu laps on 7- aastane ja elab rahvastikuregistri andmetel Viimsis, kuid ei lähe Viimsi valla munitsipaalkooli esimesse klassi ?
Sellisel juhul tuleb lapsevanemal kindlasti teavitada Viimsi Vallavalitsuse Noorsoo- ja haridusametit (haridus@viimsivv.ee). Kindlasti teavitada ka lastest, kes alustavad või on juba alustanud õpinguid mõnes välisriigis.

Kuhu pöörduda info saamiseks?
Teie küsimustele vastavad Viimsi Vallavalitsuse Noorsoo- ja haridusameti ametnikud:

Aet Tampuu,  üldhariduse spetsialist
Tel: 602 8868, aet.tampuu[ät]viimsivv.ee